ช่วงคลื่น  

อัตราไวโฮเลต (Ultraviolet) หรือ (UV) คือ แสงในช่วงคลื่นความถี่หนึ่งของสเปคตรัม  (Spectrum) ของคลื่นแสงทั้งหมด ซึ่งมีคลื่นความถี่ระหว่าง 200-400 นาโนมิเตอร์ (nanometer, nm)

ในช่วงคลื่นแสง UV สามารถแบ่งออกได้เป็นช่วงคลื่น (Wavelength) ดังต่อไปนี้

UV A อยู่ในช่วงคลื่นระหว่าง 320-390 nm

UV B อยู่ในช่วงคลื่นระหว่าง 280-320 nm

UV C อยู่ในช่วงคลื่นระหว่าง 250-260 nm

UV V อยู่ในช่วงคลื่นระหว่าง 395-445 nm

ชนิดของหลอดยูวี

1.หลอดมีขั้ว (Electrode Lamp Bulb)

2.หลอดไร้ขั้ว (Electrodeless Lamp Bulb)

หลอดทั้ง  2 ชนิดนี้ สามารถให้รังสียูวีในช่วงคลื่นที่คล้ายคลึงกัน แต่ต่างกันในกระบวนการจุดหลอด คือ หลอดยูวีชนิดมีขั้วจะอาศัยการเผาขั้วหลอด หรือ Arc ในการให้กำเนิดแสง